เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

การประเมินหน่วยงาน ITA 2563

วันที่ 26 พ.ค. 63 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 

 • ข้อมูลพื้นฐาน

o1. โครงสร้างหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่
o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

o5. ข้อมูลการติดต่อ
o6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ./พรก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือราชการ สถ.
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ

o7.  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

o8. Q&A
o9. Social network

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

 

 • การดำเนินงาน

o10. แผนดำเนินงานประจำปี
o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

 

 • การปฏิบัติงาน

o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 • การให้บริการ

o14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17. E-Service

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

 

 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด
o22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       - แบบสอบถามความพึงพอใจ
       - เว็บบอร์ด

o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

o36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
o37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

 

 • แผนป้องกันการทุจริต

o39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o40. รายงานการกำกับติตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.02s. 0.75MB