นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 45 คน

เยี่ยมชม 28,072 คน

บริการแบบฟอร์มต่างๆ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
27 พ.ค. 63หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ แชร์  
27 พ.ค. 63หนังสือแสดงเจตจำนง แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ แชร์  
27 พ.ค. 63หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
27 พ.ค. 63หนังสือมอบอำนาจ แชร์  
27 พ.ค. 63ใบคำร้องทั่วไป แชร์  
27 พ.ค. 63แบบฟอร์มขอรับเงินฌาปนกิจศพ (กองทุนขยะ) แชร์  
27 พ.ค. 63แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แชร์  
27 พ.ค. 63แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ แชร์  
27 พ.ค. 63แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
27 พ.ค. 63แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ ประจำปี 2563 แชร์  
27 พ.ค. 63คำขอแจ้งเปิดประกอบกิจการ แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา