นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 50 คน

เยี่ยมชม 28,050 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
17 ส.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร แชร์  
17 ส.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แชร์  
17 ส.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ แชร์  
17 ส.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย แชร์  
17 ส.ค. 63คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
17 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือประชาชน แชร์  
11 มิ.ย. 62ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา