เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่1312 มิ.ย. 63
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1312 มิ.ย. 63
คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 25631912 มิ.ย. 63
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น812 มิ.ย. 63
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม712 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 612 มิ.ย. 63
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง812 มิ.ย. 63
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP812 มิ.ย. 63
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ812 มิ.ย. 63
การจัดการความรู้ (KM)412 มิ.ย. 63
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ612 มิ.ย. 63
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน412 มิ.ย. 63
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์612 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี612 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ612 มิ.ย. 63
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ712 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น512 มิ.ย. 63
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี812 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย612 มิ.ย. 63
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง712 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB