เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่3612 มิ.ย. 63
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3612 มิ.ย. 63
คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 25637712 มิ.ย. 63
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3512 มิ.ย. 63
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม2612 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 2312 มิ.ย. 63
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง2512 มิ.ย. 63
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP2312 มิ.ย. 63
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ5312 มิ.ย. 63
การจัดการความรู้ (KM)2512 มิ.ย. 63
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ2412 มิ.ย. 63
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน2512 มิ.ย. 63
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์2812 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี2512 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ2512 มิ.ย. 63
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ2512 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2412 มิ.ย. 63
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี2612 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย2712 มิ.ย. 63
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง2812 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB