เมนูหลัก

บริการข้อมูลข่าวสาร - การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)

หัวข้ออ่านวันที่
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่7912 มิ.ย. 63
มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7812 มิ.ย. 63
คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 256315412 มิ.ย. 63
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น14412 มิ.ย. 63
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม5412 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 6012 มิ.ย. 63
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง5812 มิ.ย. 63
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP5612 มิ.ย. 63
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ14612 มิ.ย. 63
การจัดการความรู้ (KM)5712 มิ.ย. 63
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ5612 มิ.ย. 63
คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน15112 มิ.ย. 63
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์5912 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี5912 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ6512 มิ.ย. 63
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ6212 มิ.ย. 63
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น6012 มิ.ย. 63
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี6912 มิ.ย. 63
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย6112 มิ.ย. 63
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง7212 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB