นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 28,078 คน

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มิ.ย. 63แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ แชร์  
12 มิ.ย. 63มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
12 มิ.ย. 63คำถาม-คำตอบ แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงาน หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ แชร์  
12 มิ.ย. 63การจัดการความรู้ (KM) แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย แชร์  
12 มิ.ย. 63คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 26 รายการ
เปลี่ยนภาษา