นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 38 คน

เยี่ยมชม 28,074 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2564
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางขามประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกเมษายน 2564 ฉบับที่ 2
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1586 ลว. 17 ส.ค. 53 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1711 ลว. 30 ส.ค. 53 เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 12
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 112 ลว. 12 ม.ค. 53 เรื่อง การขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
3 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน
30 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
29 เม.ย. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดมาตรการให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงประชาสัมพันธ์...การขยายระยาเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2554
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักคู่มือการปฏิบัติงาน
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักจ้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายบุญเลิศ ประคองทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักจ้างซ่อมสร้างถนนลงลูกรังบริเวณนานายบุญเติม กองบุญมา ถึงนานายไพฑูรย์ เลี้ยงถนอม หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
29 เม.ย. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ถึงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/15 | แสดง 20 จาก 300 รายการ
เปลี่ยนภาษา