เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ.2563)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น(2561-2565)ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
รายงานงบการเงินประจำปี 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษาอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองช่างอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองคลังอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงหัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบลอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัดอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร 1 )ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2562อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด สรุปรายงานสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด รายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 4อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (ผด.2)อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB