เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
E-Service สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน (e-Service) อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองโคกพุทราฝั่งขวา เริ่มจากบริเวณโรงเรียนวัดหินปักทุ่ง ถึงบริเวณนานายปลอย อ่อนละมัย หมู่ที่ 3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายวินัย นาน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณสี่แยก หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนายศักดิภณ บุญนำมา หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนางสาวเปรมใจ แผ่นทอง ถึงบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน พ.ศ.2563)อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลโคกสลุด ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลโคกสลุด ประจำปีงบประมาณ 2564ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
โครงการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมประปา ซ่อมแซมถนนสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประกาศ เรื่อง ขยายเลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พ.ศ.2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.75MB