เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแนวกันดิน บริเวณสายหน้าท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนดิน เริ่มต้นบริเวณนานายธวัชชัย บุญเนตร ถึง บริเวณฝายสามง่าม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างแนวกันดิน บริเวณถนนสายหน้าท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน เริ่มต้นบริเวณนานายธวัชชัย วงษ์เนตร ถึง บริเวณฝายสามง่าม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-พ.ศ2565)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดิน เริ่มบริเวณนานางลำพึง ไล้เลิศ ถึง นานางบุญ หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณนานายสงคราม สุริยะหิรัญ ถึง หนองชะโด หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศราคากลางโครงการถมดินบริเวณที่สาธารณะตรงข้ามศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ต่อ รายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
รายชื่อผู้สูงอายุและพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งวิธีการรับเบี้ยอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับอบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินปักอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.26s. 0.50MB