เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 25625924 ม.ค. 62
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีภายในกำหนด 7024 ม.ค. 62
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการยื่นแบบและชำระเงินค่าภาษี6624 ม.ค. 62
การประชาสัมพันธ์ในการให้บริการประชาชนชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ช่วงพักกลางวัน และวันหยุด5124 ม.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษี ปี 25615418 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB