นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 203 คน

เยี่ยมชม 20,454 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" สนามแจงน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำการศึกษา วัฒนธรรมงามตา แหล่งข้าวดี วิถีชีวิตพอเพียง "

เปลี่ยนภาษา