นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 8,985 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายสามารถ วิลัย

  ประธานสภาอบต.สนามแจง

 • นางสาวอุษา ทรงหอม

  รองประธานสภาอบต.สนามแจง

 • นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ

  เลขานุการสภาอบต.สนามแจงสมาชิกสภา

 • นายวัลลภ คล้ายพวก

  ส.อบต. หมู่ที่1

 • นางสาวสุมาลี สายดำ

  ส.อบต. หมู่ที่1

 • นายลุ้ย พรมดี

  ส.อบต. หมู่ที่2

 • นายบำบัด จุลสุข

  ส.อบต. หมู่ที่2

 • นายสมศักดิ์ สิงหาเวช

  ส.อบต. หมู่ที่3

 • นายสุรชัย เพ็ชร์เจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่4

 • นายประไพ เดชพงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่4

 • นางสุนันท์ เปียสวน

  ส.อบต. หมู่ที่5

 • นางปราณี แย้มกลิ่น

  ส.อบต. หมู่ที่5

 • นายวีระศักดิ์ ยวงทอง

  ส.อบต. หมู่ที่6

 • นางสุทิน ทิพย์สุคนธ์

  ส.อบต. หมู่ที่6

 • นางพัชรินทร์ คำแย้ม

  ส.อบต. หมู่ที่7

 • นายวิเชียร ปัญจชัย

  ส.อบต. หมู่ที่8

 • นายสายยันต์ ผลอินทร์

  ส.อบต. หมู่ที่8

 • นายทวิทย์ อ่อนฉวี

  ส.อบต. หมู่ที่9

 • นางละเอียด ศรีสุพรรณ์

  ส.อบต. หมู่ที่9เปลี่ยนภาษา