เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง0.02s. 0.50MB