เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ

  ปลัดอบต.สนามแจง

 • นางสาวจารุวรรณ คล้ายนิ่ม

  รองปลัดอบต.สนามแจงสำนักปลัด

 • นางจิตรา ตรีกฤษ์งาม

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวรัฐนารี ชัยหาสี

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางจิรนันท์ สายสุวรรณ์

  นักทรัยพากรบุคคล

 • นายชัชวาลย์ เครียมรุ่งเรือง

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายชาติ โสดาดี

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นางอริชพร อ่อนฉวี

  นักการภารโรง

 • นางสาวพัธศิริ เพ็ชร์เจริญ

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

 • นางสมหมาย เปรมกมล

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางจงจิต มาเที่ยง

  นักวิชาการการเงินและบัญชี

 • นายศุภภ วรจินดา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางมาลัย ธงภักดิ์

  นักวิชาการคลัง(ลป.)

 • นางทวีรัตน์ วังทอง

  นักจัดการงานทั่วไป(ลป.)

 • นางสาวเยาวลักษณ์ อ่อนฉวี

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองช่าง

 • ว่าที่ร.ท.มนัส คณโทมุข

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสาวสุกัญญา เตรียมดี

  นายช่างโยธา

 • น.ส.ณปภัส คล้ายไม้

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายกฤษดา แก้วงาม

  พนักงานชับรถยนต์

 • นายสมเกียรติ บุญมี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายสุริยันต์ บุญมี

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายวิชัย เครือวงษา

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นางสาวพรรณทิพย์ แย้มกลิ่น

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นายกฤษณ์ธิชัย ห้วยจันทร์

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นางสาวรัศมี ศิริปัญญา

  ครู ค.ศ.2

 • นางวรัญญา อุบายลับ

  ครู ค.ศ.1

 • นางสาวอรุณประไพ คำสอาด

  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 • นางสาวสุจริตตรา สุขแจ่ม

  พนักงานจ้างทั่วไป

กองสวัสดิการสังคม

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

 • น.ส.พฤกษชาติ แสนทวี

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวเสาวณีย์ เกษร

  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน(ลป.)

 • นางสาววิราวรรณ โฉมงาม

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

0.03s. 0.75MB