เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562145
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต1171
มาตรการป้องกันการรับสินบน158
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง147
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ150
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562147
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน153
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564255
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1117

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB