เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
o36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563111
o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต19
o35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส16
o35-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 256317
o35-การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์17
o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ประจำปี 256317
o43. คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ111
o43. บันทึกขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ19
o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน122
o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร111
มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ พ.ศ.2563115
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน พ.ศ.256319
o43. ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล.สนามแจง15
o43. บันทึกขออนุมัติจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง14
o39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563315
o40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 120
o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 19
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน110
o42. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 256214
o42.บันทึกรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256214

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB