เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)150
o36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563151
o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต140
o35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส149
o35-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563147
o35-การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์156
o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ประจำปี 2563158
o43. คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ145
o43. บันทึกขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ145
o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน172
o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร154
มาตรการให้ผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ พ.ศ.2563148
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน พ.ศ.2563137
o43. ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล.สนามแจง129
o43. บันทึกขออนุมัติจัดทำประกาศข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง125
o39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563352
o40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 149
o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 143
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน137
o42. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2562126

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB