เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562139
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต1164
มาตรการป้องกันการรับสินบน150
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง142
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ145
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562140
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน147
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564248
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1109

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB