เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562128
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต1142
มาตรการป้องกันการรับสินบน139
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง127
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ133
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562127
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน133
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561 - 2564238
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต195

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB