เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ112
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)111
o18. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2563122
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ2563114
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563113
o36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563121
o37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต118
o35-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร การปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส114
o35-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563118
o35-การแสดงสัญลักษณ์ในการประกาศเจตนารมณ์123
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563119
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ2563120
o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ประจำปี 2563121
o43. คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ119
o43. บันทึกขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ119
o42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน134
o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563118
o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร121
o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี641
o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล338

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB