นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 8,953 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มิ.ย. 63มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
19 มิ.ย. 63มาตรฐานทางระบายน้ำ แชร์  
19 มิ.ย. 63มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า แชร์  
19 มิ.ย. 63มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง แชร์  
15 มิ.ย. 63แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา แชร์  
15 มิ.ย. 63คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 30 รายการ
เปลี่ยนภาษา