นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 28,065 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เปลี่ยนภาษา