เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563137
o18. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2563125
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2562123
รายงานการกำชับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน160
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี163
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล655

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB