เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี138
ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562132
ข้อมูลบุคคลและสถิติการร้องเรียนกล่าวโทษขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง130
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25621171
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต176
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น171
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2561189
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561191

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.04s. 0.50MB