เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือสำหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร18
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ110
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ111
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย19
คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์19
E-Service สารสนเทศเพื่อการบริการประชาชน 049
o16. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง ประจำปี 2562114
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ115
มาตรฐานทางระบายน้ำ114
มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า111
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง114
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่08
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น010
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม08
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง010
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP08
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ09
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ010
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์013
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี010

ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB