เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ17
มาตรฐานทางระบายน้ำ14
มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า13
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง13
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่02
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น04
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม02
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง02
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP02
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ02
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ02
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์06
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี03
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ04
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น02
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี02
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย02
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง02
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา02
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256202

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB