เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม1114
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ1109
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน138
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ136
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร129
คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์129
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561126

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB