เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ139
มาตรฐานทางระบายน้ำ140
มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า134
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง141
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่019
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น021
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม026
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง022
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP020
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ023
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ022
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์027
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี022
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ023
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น020
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี021
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย017
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง020
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา022
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562022

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB