เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม194
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ188
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน132
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ129
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร120
คู่มือการปฏิบัติงาน การให้บริการสวัสดิการด้านเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ป่วยเอดส์121
คู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561116

ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB