เมนูหลัก

บริการประชาชน - มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ115
มาตรฐานทางระบายน้ำ114
มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า111
มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง114
แนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่08
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น010
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม08
คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง010
คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e -GP08
คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ09
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ010
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์013
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี010
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ012
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น010
คู่มือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี010
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย010
คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง08
คู่มือสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา09
คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256209

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB