เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ถนนหมวดศิลา-เขาวงกฎตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 25.79 ตารางกิโลเมตร หรือ 16,222 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจดตำบลเชียงงาและตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้จดตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออกจดตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตกจดตำบลบางพึ่ง และตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน ปลายเดือน พฤษภาคม- เดือน ตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มเดือนปลายเดือนตุลาคมกลางเดือนกุมภาพันธ์

จำนวนประชากรในตำบล

มีประชากรรวม 5,821 คน แยกเป็น ชาย - หญิง ดังต่อไปนี้

ชาย จำนวน 2,900 คน
หญิง จำนวน 2,921 คน

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 270 คน / ตารางกิโลเมตร

ความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 57.6 คน/ตารางกิโลเมตร

จำนวนหลังคาเรือน 1,976 หลังคาเรือน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านคลองสุทธาวาส 162160322145
2บ้านท่าตะโก 245 244 489 192
3บ้านห้วยแก้ว 218 216 434 176
4บ้านเขาสว่างวงษ์ 667 674 1,341 378
5บ้านหมวดศิลา 464 455 919 394
6บ้านเขาสาริกา 329 331 660 201
7บ้านทุ่งสาธารณ์ 323 307 630 212
8บ้านแหลมช้างตาย 112 109 221 65
9บ้านเขาวงกฎ 380 425 805 214
รวม2,900 2,921 5,821 1,976

ข้อมูลเดือน เมษายน พ.ศ. 2559
0.02s. 0.50MB