นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 215 คน

เยี่ยมชม 20,467 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
คมนาคม
รถโดยสารประจำทางสายสุพรรณบุรี- โคกสำโรง / สายบ้านหมี่ - ลพบุรี สายบ้านหมี่ - กรุงเทพ ฯ
สถานีรถไฟ สายกรุงเทพ - เชียงใหม่


โทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 แห่ง


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
อาสาสมัคร อปพร. 120 คน
อาสาสมัครตำรวจชุมชน 10 คน
อาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


หน่วยธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง
โรงสี 3 แห่ง
โรงไม้ 1 แห่ง
ลานตากข้าว 6 แห่ง


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
คลองชลประทาน 9 สาย
บ่อโยก 3 แห่ง
คลองไส้ไก่ 3 แห่ง
เปลี่ยนภาษา