เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


คมนาคม
รถโดยสารประจำทางสายสุพรรณบุรี- โคกสำโรง / สายบ้านหมี่ - ลพบุรี สายบ้านหมี่ - กรุงเทพ ฯ
สถานีรถไฟ สายกรุงเทพ - เชียงใหม่


โทรคมนาคม
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 แห่ง


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
อาสาสมัคร อปพร. 120 คน
อาสาสมัครตำรวจชุมชน 10 คน
อาสาสมัครป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


หน่วยธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง
โรงสี 3 แห่ง
โรงไม้ 1 แห่ง
ลานตากข้าว 6 แห่ง0.01s. 0.50MB