นายผดุงศักดิ์ อุบายลับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง
089-9019711

ออนไลน์ 154 คน

เยี่ยมชม 20,471 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง


การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ ๆ 100
กองทุนยาและเวชภัณฑ์ 3 แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 72 คน
อาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ศาสนา
วัด / สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
ศาลเจ้า 1 แห่ง
โบสถ์ 4 แห่ง
ที่พักสงฆ์ 2 แห่ง


อาชีพ

ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง ทั่วไปเป็นสังคมชนบท เทคโนโลยี ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรเพราะพื้นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ อาชีพ ประชาชนตำบลสนามแจงมีอาชีพหลากหลาย เช่น

- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - ประเพณีสงกรานต์
- ประเพณีลอยกระทง- ประเพณีกวนข้าวทิพย์
- ประเพณีเข้าพรรษา-ประเพณีออกพรรษา


ประเพณีและวัฒนธรรม

ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพหลักคืออาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง ทั่วไปเป็นสังคมชนบท เทคโนโลยี ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรเพราะพื้นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ อาชีพ ประชาชนตำบลสนามแจงมีอาชีพหลากหลาย เช่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตำบลสนามแจงเป็นตำบลที่ประชาชน อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นได้แก่วิธีการทำ เครื่องจักรสานใช้สำหรับ ครัวเรือน และทำสินค้า ที่มีชื่อเสียง ของตำบลสนามแจง

เปลี่ยนภาษา